Regulamin

I. Definicje
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego To My Polacy;
 
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.tomypolacy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy TMP Michał Wasilewski z siedzibą w Białymstoku przy ul.Radzymińskiej 40/35, NIP: 9661897658, REGON: 200767050  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
 
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego
dostępnego pod www.tomypolacy.pl .
 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.tomypolacy.pl, prowadzony jest przez TMP Michał Wasilewski.
 
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu
internetowego;
 
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tomypolacy.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 
3.4. TMP Michał Wasilewski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez TMP Michał Wasilewski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię TMP Michał Wasilewski.
 
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody TMP Michał Wasilewski.
 
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla TMP Michał Wasilewski,
 
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.tomypolacy.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich
niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 
a.) przedmiotu zamówienia,
 
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym
kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 
c.) wybranej metody płatności,
 
d.) wybranego sposobu dostawy,
 
e.) czasu dostawy.
 
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TMP Michał Wasilewski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Przyjęcie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
V. Dostawa
 
5.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub za pośrednictwem firmy In Post Sp. z o.o. Zapoznanie się z kosztami dostawy możliwe jest pod adresem www.tomypolacy.pl/dostawa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tomypolacy.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych
postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia Zamówienia lub faktury.
 
VI. Ceny i metody płatności
 
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.
 
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 
a.) przelewem na numer konta bankowego Alior Bank, Oddział w Białymstoku, 87 2490 0005 0000 4000 6294 0611,
 
b.) płatnością w systemie PayU.pl lub Paypal.com,
 
c.) zapłata kartą płatniczą poprzez system PayU.pl,
 
d.) gotówką przy odbiorze osobistym.
 
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres ul. Radzymińska 40/35, 15-863 Białystok podany w niniejszym
Regulaminie.
 
7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
 
TMP Michał Wasilewski
ul. Radzymińska 40/35
15-863 Białystok
 
7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni
sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 
7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
 
8.1. TMP Michał Wasilewski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@tomypolacy.pl. TMP Michał Wasilewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 
9.1. TMP Michał Wasilewski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić TMP Michał Wasilewski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@tomypolacy.pl.
 
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 
9.5. TMP Michał Wasilewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
X. Postanowienia końcowe
 
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TMP Michał Wasilewski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TMP Michał Wasilewski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę TMP Michał Wasilewski.
 
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.